GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Římskokatolická farnost Lovosice, IČO: 46772537, se sídlem Zahradní 32/2, Lovosice, PSČ 41002 (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Římskokatolická farnost Lovosice zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • duchovenská správa (agendy související s chodem církve, např. otázky udílení svátostí),
  • správa farnosti (agendy související s běžným chodem farnosti, např. otázky úklidu kostela a farní zahrady, kontakty na farníky, rozesílání farního zpravodaje a aktualit),
  • personální agenda,
  • správa vlastního majetku,
  • pořádání akcí (školení, semináře, přednášky, společenské akce farnosti, výuka náboženství) pro farnost i širokou veřejnost,
  • pořádání dobrovolných sbírek,
  • smluvní agenda.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě (mezi takové patří především státní instituce, matriční úřady, či jiné církevní autority). Správce se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce sice v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemusí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, v rámci celé litoměřické diecéze však byl pro farnosti jmenován „centrální“ pověřenec pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů jej můžete kontaktovat poštou na adrese Dómské náměstí 1/1, 412 88 Litoměřice, telefonicky na čísle 703 454 451 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@dltm.cz.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, využijte výše uvedené kontakty.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Statutární zástupce farnosti